Hour Day Month Year
21:34 23 01 2021
Ji
Ji
Yin Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2021-01-23 21:34
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 3, Id: 516
SE Horse S SW
Harmonies
Geng Rice (F)
Ren Xun 4
Tiger
Bing Pillar
Wu Li 9
Warrior
Ding Heart
Geng Kun 2
E
Supreme Yin
Wu Hero
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 1
Messenger:
Injury Door at 8
Earth
Ji Grass
Bing Dui 7
W
Snake
Ren Assistant
Yi Gen 8
Commander
Xin Aggressor
Ji Kan 1
Heaven
Yi Official
Ding Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 3, Id: 516
SE Horse S SW
Gui Xing
Fu Ge
Die Xue
Yue Sheng
Zhu Tou
E
Wu Xing
Chart Id : 516
W
Shen Dun
San Qi Zhi
Ri Zhi
Ri Mu
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.