Hour Day Month Year
04:49 04 10 2022
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Ren
Ren
Yang Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-10-04 04:49
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 735
SE S Void Void SW
Commander
Ji Aggressor
Wu Xun 4
Heaven
Wu Assistant
Ren Li 9
Earth
Ren Hero
Geng Kun 2
Horse
E
Snake
Gui Official
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 4
Messenger:
Injury Door at 8
Warrior
Geng Rice (F)
Ding Dui 7
W
Supreme Yin
Xin Grass
Gui Gen 8
Harmonies
Bing Heart
Xin Kan 1
Tiger
Ding Pillar
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 735
SE S Void Void SW
Horse
E
Chart Id : 735
Hu Dun
Qi Ge
Ri Zhi
W
Xiu Zha
San Qi Zhi
Xing Zhi
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.