Hour Day Month Year
06:42 29 05 2023
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Gui
Gui
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Si
Si
Snake
Yin Fire
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-05-29 06:42
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 5, Id: 100
SE Horse S Void Void SW
Warrior
Ji Aggressor
Geng Xun 4
Earth
Geng Assistant
Bing Li 9
Heaven
Bing Hero
Wu Kun 2
E
Tiger
Ding Official
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 7
Messenger:
Death Door at 2
Commander
Wu Rice (F)
Gui Dui 7
W
Harmonies
Yi Grass
Ding Gen 8
Supreme Yin
Ren Heart
Yi Kan 1
Snake
Gui Pillar
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 5, Id: 100
SE Horse S Void Void SW
Qi Ge
Tai Huo
Die Xue
Yue Shi
Quan Yi
E
Chart Id : 100
W
Xiu Zha
Hu Dun
San Qi Zhi
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.