Hour Day Month Year
11:02 17 02 2020
Ren
Ren
Yang Water
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-02-17 11:02
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 79
SE S Void Void SW
Tiger
Gui Pillar
Geng Xun 4
Warrior
Ren Heart
Bing Li 9
Earth
Yi Grass
Wu Kun 2
Horse
E
Harmonies
Wu Rice (F)
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 6
Messenger:
Injury Door at 2
Heaven
Ding Official
Gui Dui 7
W
Supreme Yin
Bing Hero
Ding Gen 8
Snake
Geng Assistant
Yi Kan 1
Commander
Ji Aggressor
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 79
SE S Void Void SW
Gui Xing
Long Zou
Ri Mu
Horse
E
Wu Xing
Chart Id : 79
Xing Sheng
Zhu Tou
W
Qi Ge
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.