Hour Day Month Year
16:47 21 09 2023
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
You
You
Rooster
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-09-21 16:47
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 5, Id: 1065
SE S SW
Snake
Wu Hero
Gui Xun 4
Commander
Bing Rice (F)
Wu Li 9
Heaven
Geng Pillar
Bing Kun 2
Horse Void
E
Supreme Yin
Gui Assistant
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 9
Messenger:
Death Door at 1
Earth
Xin Heart
Geng Dui 7
W Void
Harmonies
Ding Aggressor
Ji Gen 8
Tiger
Ji Official
Yi Kan 1
Warrior
Yi Grass
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 5, Id: 1065
SE S SW
Die Xue
Tian Dun
Yue Sheng
Qi Ge
Fu Ge
Tai Huo
Fu Gong
Horse Void
E
She Jiao
Chart Id : 1065
W Void
Xing Mu
Long Zou
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.