Hour Day Month Year
00:46 17 04 2024
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-04-17 00:46
Yang Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 6, Id: 205
SE Horse S SW
Commander
Geng Heart
Wu Xun 4
Snake
Ding Grass
Gui Li 9
Supreme Yin
Ren Official
Bing Kun 2
E Void
Heaven
Xin Pillar
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 4
Messenger:
Open Door at 1
Harmonies
Yi Aggressor
Xin Dui 7
W
Void
Earth
Bing Rice (F)
Ren Gen 8
Warrior
Gui Hero
Ding Kan 1
Tiger
Wu Assistant
Geng Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 6, Id: 205
SE Horse S SW
Fu Gong
Zhu Tou
E Void
Hu Chang
Chart Id : 205
Long Zou
Ri Zhi
W
Void
Chong Zha
San Qi Zhi
Yu Nu
She Jiao
Fei Gong
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.