Hour Day Month Year
01:07 23 01 2022
Ji
Ji
Yin Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2022-01-23 01:07
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 326
SE S SW
Warrior
Ji Pillar
Bing Xun 4
Earth
Wu Heart
Xin Li 9
Heaven
Ren Grass
Gui Kun 2
Void
E
Tiger
Gui Rice (F)
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 7
Messenger:
Birth Door at 4
Commander
Geng Official
Ji Dui 7
W Void
Horse
Harmonies
Xin Hero
Geng Gen 8
Supreme Yin
Bing Assistant
Ren Kan 1
Snake
Ding Aggressor
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 326
SE S SW
Void
E
Ri Sheng
Ri Wang
She Jiao
Chart Id : 326
Xing Ge
W Void
Horse
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.