Hour Day Month Year
18:39 28 10 2021
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-10-28 18:39
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 790
SE S SW
Snake
Gui Hero
Ji Xun 4
Commander
Xin Rice (F)
Gui Li 9
Heaven
Bing Pillar
Xin Kun 2
E Void
Supreme Yin
Ji Assistant
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 9
Messenger:
Death Door at 2
Earth
Yi Heart
Bing Dui 7
W
Void
Harmonies
Geng Aggressor
Ding Gen 8
Tiger
Ding Official
Ren Kan 1
Warrior
Ren Grass
Yi Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 790
SE S SW
Gui Xing
Xin Xing
Die Xue
Yue Shi
Quan Yi
E Void
Shen Jia
Chart Id : 790
Ri Zhi
W
Void
Geng Xing
Qi Ge
Xing Zhi
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.