Hour Day Month Year
02:21 15 10 2019
Ding
Ding
Yin Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-10-15 02:21
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 8, Id: 1034
SE S Void Void SW
Heaven
Ding Aggressor
Gui Xun 4
Earth
Gui Assistant
Wu Li 9
Warrior
Wu Hero
Bing Kun 2
E
Commander
Ji Official
Ding Zhen 3
Commander:
HeavenlyBenevolent at 3
Messenger:
Birth Door at 5
Tiger
Bing Rice (F)
Geng Dui 7
W
Snake
Yi Grass
Ji Gen 8
Supreme Yin
Xin Heart
Yi Kan 1
Harmonies
Geng Pillar
Xin Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 8, Id: 1034
SE S Void Void SW
Xing Shi
Xing Wang
San Qi Zhi
Zhu Tou
Long Fan
E
Xiang Zuo
Chart Id : 1034
Ying Bai
W
Quan Yi
Hu Chang
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.