Hour Day Month Year
14:34 21 07 2024
Yi
Yi
Yin Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-07-21 14:34
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 8, Id: 632
SE S Void Void SW
Heaven
Yi Aggressor
Bing Xun 4
Earth
Bing Assistant
Geng Li 9
Warrior
Geng Hero
Wu Kun 2
Horse
E
Commander
Xin Official
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 3
Messenger:
Birth Door at 7
Tiger
Wu Rice (F)
Ren Dui 7
W
Snake
Ji Grass
Xin Gen 8
Supreme Yin
Gui Heart
Ji Kan 1
Harmonies
Ren Pillar
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 8, Id: 632
SE S Void Void SW
Chong Zha
Yue Sheng
San Qi Zhi
Ying Bai
Qi Ge
Fu Gong
Horse
E
Xiang Zuo
Hu Chang
Chart Id : 632
Xing Shi
Xing Sheng
W
Di Jia
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.