Hour Day Month Year
05:13 24 08 2019
Yi/
Yi
Yin Wood
Gui/
Gui
Yin Water
Ren/
Ren
Yang Water
Ji/
Ji
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Liu Ren Info
Day 癸 巳
Void 午, 未
Month General
Hour
Age 0
Life Palace 庚 子
Male Annual Luck 乙 丑
Female Annual Luck 癸 酉
Message Heaven General Stem Branch Six Relations
Initial Bird
xx Wei xx 未 Ghost
Middle Polaris
Yi You 乙 酉 Parents
Final Sky
Ding Hai 丁 亥 Brothers
Date: 2019-08-24 05:13
Wei 未
Bird
Si 巳
Shen 申
Harmony
Wu 午
You 酉
Polaris
Wei 未
Xu 戌
Dragon
Shen 申
Wu 午
Snake
Chen 辰
Hai 亥
Sky
You 酉
Si 巳
Nobleman
Mao 卯
Zi 子
Tiger
Xu 戌
Chen 辰
Queen
Yin 寅
Mao 卯
Moon
Chou 丑
Yin 寅
Warrior
Zi 子
Chou 丑
Norm
Hai 亥
Four Readings
Polaris
Bird
Nobleman
Moon
Parents
Ghost
Wealth
Children
You You/
Wei Wei/
Wei Wei/
Si Si/
Si Si/
Mao Mao/
Mao Mao/
Gui Gui/
4 3 2 1
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
Spirits
General Yang Yin
Nobleman
Snake
Bird
Harmony
Polaris
Dragon
Sky
Tiger
Norm
Warrior
Moon
Queen
12 Stages of Life
Mao Birth
Yin Bathing
Chou Dressing Up
Zi Officer Post
Hai Prime
Xu Decline
You Sick
Shen Death
Wei Buried
Wu Exhausting
Si Embryo
Chen Developing
Hour Stars
General
Nobleman
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.